Friday, August 31, 2007

TODO(RAIN)

Narigat nu kastoy nga agtudtodo…

awan maaramid…

makapalaladot….

Uray panag panunot ti suraten ti Ingles ket makapasasadot.

Kagurak man nu kastoy nga pinagtutudo.


Ada liday nga kadua na ti kada mesa nga tedted iti todo.

Kasla makisangsangit kanyak ti langit…

agladladingit nuanya man ti marikrik nak….

Nu nalpas na nga isibog ti amin …

….nga naurnong na nga danum

NABASA TI TYEMPO

naladladingit manen

NGEM….

NU MAMINSAN

Nasayaat met ti pinagtotodo…

Kalsa met la rikna ti tau…


Kalpasan na ket ….

SUMAYAAT MAN TI TIYEMPON

ASLA

PANGSAAYAAT TI RIKNA…..

nu nalpas nga maisangit amin nga dapat isangit

No comments: